Ansök

Femåriga programmet i fri konst

Masterprogrammet i fri konst

Ansökan till femåriga programmet i fri konst

På Kungl. Konsthögskolan står studenternas konstnärliga arbete i centrum för all undervisning. Studenterna komponerar sin egen utbildning utifrån ett stort utbud av verkstäder, kurser, workshops och föreläsningar. Varje student har en framstående konstnär som handledare, det är den personen som är ansvarig för studentens konstnärliga utveckling. Det är i samråd med handledaren som studenten lägger upp sina individuella studier och långsiktiga mål. Studenten och handledaren har kontinuerliga ateljésamtal. Studenten ingår även i en årskursblandad studentgrupp som har fortlöpande gruppkritiker och gemensamma aktiviteter med handledaren.

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Du kan få grundläggande behörighet, till exempel, genom ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella program. Kungl. Konsthögskolan kan göra undantag från behörighetsvillkoren om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. Läs mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

Urval till femåriga programmet i fri konst sker på arbetsprover.

Bra att tänka på 

Femåriga programmet i fri konst är en heltidsutbildning med start en gång per år. Stora delar av innehållet av utbildningen bestämmer och planerar du tillsammans med din handledare. Detta upplägg ger stor individuell frihet att skapa din egen väg genom utbildningen, men det kräver samtidigt ett stort ansvar. För att få ut det mesta av din utbildning behöver du själv ta ansvar för vad du ska göra och vad du ska delta i.

Hur du söker

Ansökan till Kungl. Konsthögskolan sker i två steg, dels på Antagning.se och dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Notera att din ansökan inte kan behandlas om inte båda stegen genomförts. Ladda ner anvisningar för sökande till femåriga programmet i fri konst (pdf).

Ansökningsprocessen och intervju

Alla digitala ansökningar gås i en första omgång igenom av vår antagningsnämnd som består av lärare och studentrepresentanter. Detta sker i mitten av mars. Efter den första omgången blir de som går vidare till den andra omgången ombedda att skicka in verk i original. Om du inte kan skicka in verk i original kommer din digitala ansökan fortsätta behandlas ändå. Till exempel video eller ljudverk behöver inte skickas igen. I den andra omgången går nämnden igenom alla de kvarvarande ansökningar ännu en gång samt de verk som skickats in i original. Detta sker i april. En mindre grupp sökande blir kallade till intervjuer i april. Inbjudan till intervju sker med kort varsel och intervjuerna är redan veckan efter. Det finns ingen möjlighet att ändra på din tid men om du inte har möjlighet att närvara på plats finns även möjlighet att göra intervjun via Skype. Du intervjuas av en grupp ur antagningsnämnden och varje intervju tar 20 minuter. Antagna och reserver publiceras på antagning.se den 7 maj 2020.

Om du vill söka till femåriga programmet i år, läs noga igenom instruktioner för ansökan och vilka datum som gäller för i år här (pdf).

Ansökningsavgifter

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige berörs du inte av avgifter. Inte heller om du är medborgare/har permanent uppehållstillstånd i Norden, ett EU-land eller i Schweiz, men då måste du intyga ditt medborgarskap med en kopia av ditt pass eller motsvarande dokument. Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 316 430 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för antagningsavgiften är densamma som för ansökan. Om du inte betalar din antagningsavgift i tid kommer din ansökan inte att behandlas i ansökningsomgången. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Kungl. Konsthögskolan har inga stipendier att söka för utbildning på femåriga programmet i fri konst.

Lika behandling och lika villkor

Kungl. Konsthögskolan är ett självständigt och inkluderande lärosäte där medarbetare och studenter i ett ömsesidigt åtagande värnar om konstens och utbildningens frihet. Kungl. Konsthögskolan ska skapa en gynnsam studiemiljö för alla studenter, bland annat genom att arbeta mot missgynnande av en student, som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och/eller ålder. Studenter har rätt till en arbetsmiljö där alla har lika värde och ska mötas med respekt och där ingen ska behöva utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier.


Ansökan till masterprogrammet i fri konst

På Kungl. Konsthögskolan står studenternas konstnärliga arbete i centrum för all undervisning. Studenterna komponerar sin egen utbildning utifrån ett stort utbud av verkstäder, kurser, workshops och föreläsningar. Varje student har en framstående konstnär som handledare, det är den personen som är ansvarig för studentens konstnärliga utveckling. Det är i samråd med handledaren som studenten lägger upp sina individuella studier och långsiktiga mål. Studenten och handledaren har kontinuerliga ateljésamtal. Studenten ingår även i en årskursblandad studentgrupp som har fortlöpande gruppkritiker och gemensamma aktiviteter med handledaren.

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till masterprogrammet krävs en kandidatexamen i fri konst eller motsvarande. Med motsvarande menas att du kan visa att du på annat sätt kan anses ha uppfyllt kraven på en konstnärlig kandidatexamen. Läs om mål för konstnärlig kandidatexamen i Högskoleförordningen.

Särskild behörighet

Urval till masterprogrammet i fri konst sker på arbetsprover.

Bra att tänka på

Masterprogrammet i fri konst är en heltidsutbildning med start en gång per år. Stora delar av innehållet av utbildningen bestämmer och planerar du med hjälp av din handledare. Detta upplägg ger stor individuell frihet att skapa din egen väg genom utbildningen, men det kräver samtidigt ett stort ansvar. För att få ut det mesta av din utbildning behöver du själv ta ansvar för vad du ska göra och vad du ska delta i.

Hur du söker

Ansökan till Kungl. Konsthögskolan sker i två steg, dels på Antagning.se och dels på Konsthögskolans ansökningsportal där arbetsprover laddas upp. Notera att din ansökan inte kan behandlas om inte båda stegen genomförts. Ladda ner anvisningar för sökande till masterprogrammet i fri konst (pdf).

Ansökningsprocessen och intervju

Alla digitala ansökningar gås i en första omgång igenom av vår antagningsnämnd som består av lärare och studentrepresentanter. Detta sker i mitten av mars. Efter den första omgången blir de som går vidare till andra omgången kallade på intervju och får även en inbjudan att lämna in verk i original. Om du inte kan skicka in verk i original kommer din digitala ansökan fortsätta behandlas ändå. Till exempel video eller ljudverk behöver inte skickas igen. Det finns ingen möjlighet att ändra på din intervjutid men om du inte har möjlighet att komma fysiskt finns även möjlighet att göra intervju via Skype. Du intervjuas av en grupp ur antagningsnämnden och varje intervju tar 20 minuter. I den andra omgången går nämnden igenom alla de kvarvarande ansökningar ännu en gång samt de verk som skickats in i original. Detta sker i april. Antagna och reserver publiceras på antagning.se den 7 maj 2020.

Om du vill söka till masterprogrammet i år, läs noga igenom instruktioner för ansökan och vilka datum som gäller för i år här (pdf).

Ansökningsavgifter

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige berörs du inte av avgifter. Inte heller om du är medborgare/har permanent uppehållstillstånd i Norden, ett EU-land eller i Schweiz, men då måste du intyga ditt medborgarskap med en kopia av ditt pass eller motsvarande dokument.Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 316 430 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för antagningsavgiften är densamma som för ansökan. Om du inte betalar din antagningsavgift i tid kommer din ansökan inte att behandlas i ansökningsomgången. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Kungl. Konsthögskolan har inga stipendier att söka för utbildning på femåriga programmet i fri konst.

Lika behandling och lika villkor

Kungl. Konsthögskolan är ett självständigt och inkluderande lärosäte där medarbetare och studenter i ett ömsesidigt åtagande värnar om konstens och utbildningens frihet. Kungl. Konsthögskolan ska skapa en gynnsam studiemiljö för alla studenter, bland annat genom att arbeta mot missgynnande av en student, som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och/eller ålder. Studenter har rätt till en arbetsmiljö där alla har lika värde och ska mötas med respekt och där ingen ska behöva utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier.