Kurser

Ansökan till Kungl. Konsthögskolans post-masterkurser 2020–21 är nu stängd.
Om du har sökt till en kurs kommer du att få information/besked senast 30 juni.

Postmasterkurser vid Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolans postmasterkurser i arkitektur och fri konst riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Kurserna är på avancerad nivå och har sin grund i forskningen. De är experimentella och värnar ömsesidigt lärande, samtidigt som de rymmer ett stort mått av risktagande. Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella rumsliga, konstnärliga och sociala frågor.

Restaureringskonst: Vi skapar framtiden, den formar oss

Restaureringskonsten disponerar över en rad metoder och medvetna förhållningssätt till det arkitektoniska kulturarvet, som har utvecklats genom generationer. Läsåret kommer att kritisk undersöka och diskutera modellerna för att kunna bidra med nya synsätt och insikter i ett mer humanistisk och klimatsmart samhällsbyggande.

OF PUBLIC INTEREST

Det vi kallar det offentliga rummet – och det som utspelar sig där – är i allt högre grad övervakat, politiserat och privatiserat. Vad betyder det, när offentliga rum genom historien har fungerat som platser av vikt för formandet av hur, när och var människor förhåller sig till varandra i ett samhälle? Kursen fokuserar på konstnärliga värden och praktikbaserat tänkande/skapande för att undersöka den betydelsefulla roll konst kan ha i offentligheten.

Collective Practices Research Course

Collective Practices Research Course är en ny transdiciplinär postmasterkurs vid Kungl. Konsthögskolan. Kursen utvecklar en omfattande förståelse av kollektiva praktiker inom konst och andra områden och traditioner, och föreslår en experimentell metod för ömsesidigt lärande, baserad på utarbetandet av en repertoar av kollektiva praktiker.

Decolonizing Architecture: modernism and demodernization

I europeiska städer har en ökad närvaro av befolkningar med migrerande bakgrund inneburit att kampen för avkolonisering, som en gång huvudsakligen var belägen utanför Europa, i dag flyttat inom dess gränser. Kursen använder termen avkolonisering som en kritisk position och begreppsmässig ram för en forskningspraktik inom konst och arkitektur som arbetar med social och politisk kamp.

Materialiteter – Koordinater: Att översätta form (Fortsättningskurs)

Kursen är en ettårig förlängning av pågående läsårs postmasterkurs, Materialiteter. Kursen som är övervägande praktiskt orienterad fördjupar och utforskar överföringen mellan materialitet och immaterialitet genom digitala och analoga tekniker där dimensionalitet formas.

Decolonizing architecture: Fortsättningskurs

Decolonizing Architecture fortsättningskurs erbjuder kursdeltagare som slutfört kursen föregående år, fördjupning av de individuella och kollektiva forskningsprojekt som formuleras året innan. Målet med fördjupningskursen är att utveckla en forskningsmiljö som främjar mångfald, hållbarhet och jämlikhet. Samt att uppmuntra och utveckla forskningspraktiker som uppstår inom kursen. Under fortsättningskursen får kursdeltagarna även möjlighet att fördjupa och utveckla samarbeten med institutioner och aktörer som påbörjades förgående år.