OF PUBLIC INTEREST

22 July Memorial Sørbråten, 2014-2017. Illustration Jonas Dahlberg Studio.

Presentation

Det vi kallar det offentliga rummet – och det som utspelar sig där – är i allt högre grad övervakat, politiserat och privatiserat. Vad betyder det, när offentliga rum genom historien har fungerat som platser av vikt för formandet av hur, när och var människor förhåller sig till varandra i ett samhälle? Vilken roll kan konst ha i dessa sammanhang?

Under lång tid har konst i det offentliga rummet haft ryktet om sig att vara mestadels storskaliga, dekorativa objekt placerade utomhus. Men om vi uppmärksammar och utforskar förändringarna som det offentliga rummet går igenom, samtidigt som vi betonar kunskapen, metoderna och de värden som konstnärliga praktiker producerar, då närmar vi oss en mer intressant och betydande arena för både konst och offentligt rum.

Som konstnären Sharon Hayes har uttryckt det: “Anything that happens in Public Space actually happens.”

Kursen kommer att fokusera på konstnärliga värden och praktikbaserat tänkande/skapande för att undersöka den betydelsefulla roll konst kan ha i offentligheten. Att ta sig an det är en komplex uppgift när man ställs inför varierande förordningar, allmänna riktlinjer, vinstdrivande intressen såväl som olika mål, attityder och estetik. Deltagarna kommer att reflektera över, diskutera och arbeta med faktiska projekt för att få kunskap från erfarenheten att hantera komplexiteten i att arbeta i och med det offentliga rummet.

Praktisk information

OF PUBLIC INTEREST (60 hp) är en tvärvetenskaplig heltidskurs på ett år som riktar sig till de med erfarenhet av konst, arkitektur, landskapsarkitektur och andra relevanta områden. Det är inte en merit för sökande att ha tidigare erfarenheter av att arbeta med konst i det offentliga rummet.

Kursen hoppas kunna samla en diversifierad grupp som arbetar med olika tillvägagångssätt och skilda perspektiv, eftersom vi tror att varierande bakgrunder och livserfarenheter berikar och adderar en viktig kvalitet till kursen och till de diskussioner som förhoppningsvis kommer att föras inom dess ramar.  Särskilt välkomnas sökande med stark konstnärlig integritet, kritiskt tänkande och intresse för att utveckla projekt i en tvärvetenskaplig miljö med peer-to-peer-pedagogik.

OF PUBLIC INTEREST är utformad med syftet att deltagarna, individuellt och i samarbete, skapar och utvecklar nya projekt. För att möjliggöra detta har kursen etablerat samarbeten med externa partners inom konst-och arkitekturfältet som är intresserade av att utforska möjligheten att realisera konkreta projekt.

Kursen är uppdelad i två terminer under ett läsår. Den första terminen kommer att fokusera på att skapa tvärvetenskapliga projekt i mindre gruppsammansättningar, med en extern samarbetspartner. Den andra terminen kommer att fokusera på att producera och utveckla individuella projekt. Varje termin har sex obligatoriska block om fem dagar vardera med ett intensivt program som består av föreläsningar, workshops, seminarier, studiebesök, gruppdiskussioner och kursdeltagarnas egna projekt. Mellan kursblocken förväntas deltagarna självständigt utveckla sitt arbete och forskning. 

Läs mer: Kursplan

Antagningskrav

Grundkravet är en masterexamen i konst, arkitektur, landskapsarkitektur eller annat relevant område. Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan godkännas. Om du inte har en masterexamen kan du åberopa reell kompetens: att du genom annan utbildning och yrkesverksamhet uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan.  Läs vad som ingår i en masterexamen i Högskoleförordningen.

Behörighet reell kompetens för masterexamen

Urvalet bedöms utifrån en ansökan som ska innehålla CV, motiveringsbrev, examensbevis samt relevanta arbetsprov. Intervjuer av sökande inför antagning kan komma att tillämpas.

Kursen är kostnadsfri för medborgare inom Sverige och EU/EEA samt för utbytesstudenter och studenter med svenskt uppehållstillstånd. Stipendier finns att söka för utomeuropeiska deltagare.

Kontakt

Gästprofessor och ledare för kursen är konstnären Jonas Dahlberg.
Kontakt: jonas.dahlberg@kkh.se alternativt studera@kkh.se.