Materialiteter fortsättningskurs – Koordinater: Att översätta form

The Murchison meteorite fell in Australia in 1969. In January 2020, PNAS published a laboratory-based approach of determining the interstellar lifetimes of individual large presolar silicon carbide (SiC) stardust grains.

Presentation

Den intuitiva, omedelbara föreställningen vi har om vad rumslighet är vilar på en viss uppfattning om immaterialitet: det gapande tomrummet genom vilket objekt och kroppar framträder och som visar sig inför vår föreställningsförmåga som något som i sig varken är kropp eller objekt. På ett sätt är det en virtuell verklighet.

Tanken på ett fysiskt rum som en flödande bakgrund mot vilken olika avbrott tar form som figurer (en flod, en kulle, ett säreget träd…) kan mycket väl ha varit det första kulturella urskiljandet mellan figur och bakgrund i analogi med relationen mellan ett subjekt och ett objekt. Hur något kartläggs blir avgörande för hur vi representerar vårt förhållande till världen, genom en serie relaterade koordinater med relationella positioner, vilka är skalbara och på så vis separata från vårt omedelbara förnimmande av dem.

All teknologi som berör 3D-skanning, utskrifter, rörelsefångst-relaterade effekter, och VR-genererande mjukvara, såväl som skapandet av ljudlandskap och projiceringskartläggning, förlitar sig på denna grundläggande princip för hur punkter sammankopplas i en abstrakt rymd och vilken kan förändras i skala, i allt från den grafiska återgivningen av en idé till byggandet av en immersiv miljö. Kursen riktar sig först och främst till stundeter som tidigare gått kursen Materialiteter eller som på annat sätt kan visa på likvärdiga kunskaper inom ramen för kursen. Grundläggande kunskaper i fotogrammetri, 3D scanning och printing, flerkanaligt ljud, Unity, Isadora projection-mapping samt att förstå principer hur mekatronik, AR och VR kan användas.

Praktisk information

Materialiteter fortsättningskurs – Koordinater: Att översätta form (60 hp) är en ettårig förlängning av pågående läsårs postmasterkurs och läses på heltid. Kursen består av gemensamma kursmoment, seminarier, en individuell kursplan och en studieresa, samt avslutas med en gemensam slututställning. Kursen som är övervägande praktiskt orienterad fördjupar och utforskar överföringen mellan materialitet och immaterialitet. Som student får du stöd att konstnärligt undersöka och fördjupa tidigare kunskaper i hur digitala och analoga tekniker formar dimensionalitet. Genom att låta den konstnärliga praktiken genomsöka lika former av imaginära rum och tekniker skapas förutsättningar för ett lekfullt laborerande med perception och olika föreställningar. Tidigare genomförda praktiska moment inom tekniker som till exempel fotogrammetri, 3D, virtuell verklighet, rörlig bild, ljudlandskap, textarbete, projiceringskartläggning fördjupas och bidrar till en utveckling av det egna konstnärliga arbetet. Genom att efterlikna det praktiskt undersökande arbetet i en forskningsmiljö knyts teori, erfarenhetsutbyten och lärande till den konstnärliga praktiken. Erfarenheter och observationer delas inom gruppen kontinuerligt. Integrerat i de praktiska momenten sker, i likhet med tidigare studieår, möten med andra professioner inom fältet för filosofi, vetenskap och olika typer av visualisering med syfte att utveckla förståelse för andra medier, tekniker och språk. Kursen fokuserar på deltagarnas egna konstnärliga processer såväl som gruppens kollektiva strävan efter erfarenheter och kunskap.

Schemalagda aktiviteter sker cirka en gång per månad. Intensiteten av gruppledd undervisning i form av seminarier, föreläsningar och workshops sker i block 3 – 4 ggr per termin och schemaläggs vid kursstart. Däremellan sker individuell handledning och självständiga studier. De praktiska och undersökande studierna görs individuell och i grupp och varvas med seminarier och föreläsningar. Mellan undervisningsblocken och övriga schemalagda aktiviteter på Kungl. Konsthögskolan, bedriver studenten självständiga studier utanför skolan som överensstämmer med den individuella kursplanen mål. Kursdeltagarnas individuella arbeten och behov stäms av med berörda verkstadslärare och handledare och stöttas efter för kursen rimliga resurser. En gemensam studieresa under ca. en vecka planeras genomföras under höstterminen. Skolan står för boende och vissa andra nödvändigheter. Under vårterminen planeras och genomförs en gemensam publik utställning. Kursen avslutas med en sammanställning i form av en offentlig publikation av de individuella projekten.

Läs mer: Kursplan

Antagningskrav

60 hp från kursen Materialiteter – Koordinater: att översätta form eller 60 hp från tidigare kurser i Materialiteter, eller motsvarande reell kompetens.

Sök kursen med en motivering och CV, arbetsprover på din konstnärliga praktik och arbetsprover eller annan dokumentation som styrker några av de kunskaper som efterfrågas. Sammanlagt fem arbetsprover ska lämnas in.

Om du inte har en masterexamen kan du åberopa reell kompetens: att du genom annan utbildning och yrkesverksamhet uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan.  Läs vad som ingår i en masterexamen i Högskoleförordningen.

Behörighet reell kompetens för masterexamen

Sista ansökningsdag: tisdag 5 maj 2020, 23:59.

Kursen är kostnadsfri för medborgare inom Sverige och EU/EEA samt för utbytesstudenter och studenter med svenskt uppehållstillstånd. Stipendier finns att söka för utomeuropeiska deltagare.

Kontakt

Åsa Andersson Broms, asa.andersson.broms@kkh.se eller studera@kkh.se