Decolonizing Architecture: modernism and demodernization

Decolonizing Architecture Advanced Course 2018-19. Colonial fascist architecture in Asmara. Photo by Luca Capuano.

Presentation

Kursen använder termen ”avkolonisering” som kritisk utgångspunkt samt konceptuellt ramverk för arkitektonisk- och konstnärligforskning engagerad i sociala och politiska frågor.

I europeiska städer har en ökad närvaro av befolkningar med migrerande bakgrund inneburit att kampen för avkolonisering, som en gång huvudsakligen var belägen utanför Europa, i dag flyttat inom dess gränser. Historiska processer för kolonisering och avkolonisering, likaledes dagens villkor för kolonialitet och avkolonialitet, har format världsordningen och fortsätter att antingen upprätthålla eller kämpa för att desarmera ojämlikhet, strukturellt våld, system för privilegium och vit supremati. I detta globala scenario har arkitektur alltid spelat en avgörande roll för att organisera koloniala rumsliga relationer och återspegla eller bestrida moderniteten, dess rationaliteter, ideologier och hierarkier.

Det specifika fokuset för årets kurs är att demaskera kopplingarna och relationerna mellan modernism och kolonialism samt att spekulera i eventuella projekt för avmodernisering inom arkitektur. Det europeiska koloniala/moderna projektet för exploatering, segregering och fördrivning har delat upp världen i olika raser och nationer och konstruerat sin identitet i opposition mot ”andra projekt” betecknade som traditionella eller bakåtsträvande. Undertryckandet av alternativ var, och är, ett försök att skapa en enda modernistisk/kolonial epistemologi, och följaktligen kan modernitet inte existera utan diskvalificering och degradering av andra tillvägagångssätt och världsbilder. Medan i synnerhet arkitektonisk modernism fortsätter att hyllas för sin progressiva sociala och politiska agenda, döljer den modernistiska retoriken om framsteg och innovation dess mörka sida, nämligen dess inbyggda homogeniserande, auktoritära och segregerande dimensioner. Dessa modernistiska begrepp är fortfarande närvarande i modern arkitektur och stadsplanering: där hela samhällen, livsformer och historiska platser utplånas i den moderna arkitekturens namn. Samtidigt som en kritik av modernismen inte ensam är tillräcklig, efter att den redan har bedrivits av postmodernismen, är nutidens uppgift dessutom att föreställa sig arkitektoniska former av avmodernisering.

Kursen Decolonizing Architecture ingår i en kurs- och forskningsserie som tillsammans bildar plattformen: Decolonizing Architecture Advanced Studies (DAAS) för högre utbildning vid Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. Kursen fokuserar varje år på ett specifikt tema. Det första året (2017/18) handlade kursen om arv och återanvändning av fascistisk arkitektur: The Afterlife of Colonial Fascist Architecture I: Dossier for the Critical Preservation of Casa del Mutilato in Palermo, en rumslig intervention i en offentlig byggnad från fascisttiden under Manifesta 12. Andra årets (2018/19) kurs, The After Life of Colonial Fascist Architecture II: Addis Abeba and Asmara, utforskade och tog lärdom av återanvändning av fascistisk kolonial arkitektur i tidigare italienska ockuperade städer. Under det tredje året (2019/20), med titeln Experimental Sites of Knowledge Production, behandlade kursen rumslig kunskap som växer fram utifrån platser som förstås som fysiska rum, likaledes från samhällen, upplevelser och kroppar.

Läs mer på kursbloggen.

Praktisk information

Decolonizing Architecture: modernism and demodernization (60 hp) läses på heltid under ett år och är uppdelad i två moduler. Höstterminen är indelad i tre obligatoriska block och vårterminen i fyra obligatoriska block, som består av ett intensivt program av seminarier, föreläsningar, studior, mentorskap, kollektiva läsningar, studiebesök och promenader. Mellan blocken förväntas deltagarna självständigt utveckla sin forskning. Under vårterminen kommer mer vikt att läggas vid produktionen av en kollektiv intervention och/eller en diskursiv utställning.

Kursen har förmånen att vara belägen i en konsthögskola som kännetecknas av en experimentell konstnärlig forskningsmiljö. Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition från början av 1700-talet. Högskolan erbjuder utbildningar på både grund- och postmasternivå i fri konst och utbildningar på postmasternivå i arkitektur.

I slutet av första terminen är det möjligt för kursdeltagare att ansöka om universitetsfinansiering för att utveckla sina forskningsprojekt och presentera det för en bredare allmänhet under forskarveckan. Kursen fullbordas med en diskursiv utställning i slutet av året, där den konstnärliga och arkitektoniska forskningen som har utvecklats under kursen används som stödstruktur för offentliga diskussioner, seminarier, föreläsningar och performancer.

För att till fullo kunna dra nytta av den kollektiva forskningsatmosfären rekommenderar vi starkt att deltagarna är bosatta i Stockholm. Vi har dock förstålse för att detta inte alltid är möjligt, därför ombeds studenter som inte är bosatta i Stockholm att delta i minst sju block och att lämna in ytterligare arbeten som komplettering. Kursen kommer också att erbjuda studieresor i Sverige och utomlands. Kursdeltagarna förväntas betala för en del av kostnaderna. Studieresorna är inte obligatoriska och de som inte kan delta tilldelas i stället ytterligare arbeten.

Läs mer: Kursplan

Påbyggnadskurs, år 2

Efter slutförd kurs har studenterna möjlighet att anmäla sig till en påbyggnadskurs, som ger dem möjlighet att vidareutveckla det forskningsprojekt som växte fram under det första året. Decolonizing Architecture Continuation Course erbjuder ett unikt tillfälle för deltagarna att ingå i en kollektiv internationell grupp utövare som är intresserade av arkitekturens sociala och politiska dimension. Det ger även deltagarna tillgång till nödvändigt material och intellektuellt stöd för att utveckla en självdriven praktik inom konst och arkitektur.

Antagningskrav

Sökande bör ha en masterexamen i konst, arkitektur eller relevant område, eller ha motsvarande och dokumenterad kunskap och erfarenhet. Urvalet bedöms utifrån tidigare projekt och erfarenheter samt ett motivationsbrev som tillsammans utgör ansökan. I brevet bör tydligt anges varför kursens konceptuella ram är relevant för den sökandes studier. Särskilt välkomna är sökande som är intresserade av arkitekturens ideologiska och sociala dimension samt av konceptuella spekulationer och teorier som grundas och uppstår i konstnärlig och arkitektonisk praktik. Deltagarna bör vara öppna för experimentella former av kollektiv produktion som utmanar individuellt auteurskap och för en öppen processorienterad mot materiella och immateriella resultat. Kursen kräver att deltagarna effektivt kan hantera självständig studie- och produktionstid mellan kursblocken.

Kursen är avsedd för personer med bakgrund inom arkitektur, konst, urban forskning, avkolonial teori eller aktivism, som är intresserade av arkitekturens ideologiska, sociala och politiska dimensioner. Den välkomnar sökande med varierande bakgrund som är inriktade på att utveckla en konstnärlig, arkitektonisk och kollektiv praktik och som är teoretiskt och praktiskt engagerade i kampen för rättvisa och jämlikhet. Kursen är särskilt relevant för deltagare som är intresserade av samarbetsformer för kunskapsproduktion som utvecklas genom kollektiva diskussioner, lärande från kollegor till kollegor och engagemang i specifika platser och grupper.

Om du inte har en masterexamen kan du åberopa reell kompetens: att du genom annan utbildning och yrkesverksamhet uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan.  Läs vad som ingår i en masterexamen i Högskoleförordningen.

Behörighet reell kompetens för masterexamen

Sista ansökningsdag: tisdag 5 maj 2020, 23:59.

Kursen är kostnadsfri för medborgare inom Sverige och EU/EEA samt för utbytesstudenter och studenter med svenskt uppehållstillstånd. Stipendier finns att söka för utomeuropeiska deltagare.

Kontakt

Kurserna leds av Alessandro Petti, professor i arkitektur och social rättvisa, i samarbete med Marie-Louise Richards, adjunkt i arkitektur, och berikas även av bidrag från rådgivare och inbjudna gäster.

Kontakt: studera@kkh.se
Alessandro Petti, Alessandro.petti@kkh.se
Marie-Louise Richards, Marie-Louise.richards@kkh.se