Restaureringskonst: Vi skapar framtiden, den formar oss

Garten der Erinnerung, Duisburg. Dani Karavan. 1999. Foto: Cecilia Sagrén.

Presentation

En kritisk studie av restaureringskonstens metoder i förhållande till tidens klimatutmaningar

Byggandet av ett samhälle med minskad klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Byggsektorn står för en stor del av utsläppen och vi försöker förstå problemens komplexitet för att bidra med nya verktyg och synssätt.

Kan restaureringskonstens kunskapsbank, verktyg och analysmetoder bidra med nya förhållningssätt och insikter, som i högre grad integrerar humanistiska och idémässiga principer i dagens samhällsbyggande?

Med utgångspunkt i restaureringskonstens förhållningssätt kommer fokus läsåret 2020/21 vara att undersöka och kritiskt analysera de olika och ibland motstridiga perspektiv, som i dag tillämpas för att transformera byggsektorn och samhällsbyggandet i en mer hållbar riktning.

Genom immateriella och materiella värden skapar kultur(arv) associationer och berättelser om vilka vi är, var vi kommer ifrån och hur vi bor. Den skapar med andra ord tillhörighet och igenkännande som gynnar sociala sammanhang och lokala identiteter. Vi påverkar framtiden med vår byggnadskultur och det sätt vi behandlar vårt arkitektoniska kulturarv. Med denna medvetenhet kommer vi att analysera restaureringskonst och samhällets uppbyggnad utifrån olika perspektiv. I studierna integreras restaureringskonstens långa tidsperspektiv och fokus på att bevara, kultivera och använda.

Restaureringskonsten axlar generationers erfarenheter som vi vill aktivera i ett bredare perspektiv. Förhållningssätt och metoder har diskuterats, reviderats och utvecklats för att integrera aktuella frågeställningar, med årets tema vill vi bidra med nya insikter.

Praktisk information

Kursen Restaureringskonst (60 hp) är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt redan professionella inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling, restaureringskonsten som konsten att förändra utan att fördärva.

Kursen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Den vänder sig till arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, journalister, civilingenjö­rer, projektledare, kulturgeografer, med flera. Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller i ett anslutande område enligt ovan, samt minst ett års relevant yrkesverksamhet.  Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan godkännas.

Kursens grundläggande del innehåller restaureringshistoria, restaureringsideologi, uppmätning och inventering, kulturhistorisk värdering m m. Traditionella material, bygg- och hantverksmetoder undersöks i relation till dagens krav på hållbarhet och resurshantering. Till årets tema och periodavsnitten kopplas projektarbeten, i team och enskilt och året avslutas med en publikation och/eller en utställning. Undervisningen innehåller föreläsningar, studiebesök, litteraturstudier och seminarier, workshops och resor.

I kursen medverkar en rad gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område. Ansvariga lärare är professor Lone-Pia Bach och lektor Cecilia Sagrén.

Period 1Restaureringskonst vad är det?
Teori och praktik – verktygen, metoder och processen
Filosofi, arkivstudier och tillämpning  
Period 2Kulturarv, resurshantering och tvärdisciplinärt fokus
Resursernas begränsning, kulturarvets resurs och hållbarhetens begränsning
Analys, värdering och fördjupad värdering
Period 3Kulturarv, Politisk styrning och processer
Tendenser, lagstiftning och hållbarhetskriterier
Projektering och certifieringens frågor
Period 4Kulturarv och välbefinnandets sensibilitet
Ideologi, kulturarv i samhället och samhällets betydelse för kulturarvet
Minnet och immateriella värden, tillhörighet och förankring
Period 5Perceptionsförmågan utökas och nya insikter skapas
Nya insikter och ny förståelse, nya verktyg och möjligheter
Vad kan tillämpas i samhällsutvecklingen och hur förmedlas det bäst?

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och innebär heltidsstudier. De schemalagda momenten är samlade i fem kursperioder à 3 veckor där helgarbete kan förekomma. Läsåret omfattar september-maj. Studieuppgifter ges mellan kursperioderna men det är då fritt att själv disponera sin tid. Utbildningsmoment på engelska kan förekomma.

Kursen innehåller någon eller några resor, med målsättning att välja båt eller tåg som transportmedel. Student bidrar till kostnad för resa och logi med maximalt 6 500 kr/termin, sammanlagt 13 000 kr. De som inte har möjlighet att delta i studieresa ges ersättningsuppgift.

Läs mer: Kursplan samt Kursprospekt.

Antagningskrav

Grundkravet är en masterexamen i arkitektur eller i ett anslutande område enligt ovan, samt för kursen relevant yrkesverksamhet. Annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom verksamhetsfältet kan godkännas. Om du inte har en masterexamen kan du åberopa reell kompetens: att du genom annan utbildning och yrkesverksamhet uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan. Läs vad som ingår i en masterexamen i Högskoleförordningen.

Behörighet reell kompetens för masterexamen

Ansökan sker med CV, motiveringsbrev, examensbevis samt 1-3 relevanta arbetsprov (projekt, uppsats eller motsvarande) samt eventuellt handlingar för bedömning av reell kompetens och språkbehörighet. Intervjuer av sökande inför antagning kan komma att tillämpas. 20 studenter antas till kursen.

Kursen är kostnadsfri för medborgare inom Sverige och EU/EEA samt för utbytesstudenter och studenter med svenskt uppehållstillstånd. Stipendier finns att söka för utomeuropeiska deltagare.

Kontakt

Lektor Cecilia Sagrén, cecilia.sagren@kkh.se eller studera@kkh.se.