Collective Practices Research Course

Cecilia Vicuña, El Paro / The Strike, 2018, after the lost original 1977. Oil on linen. 54 x 63.5 x 1 inches. Courtesy of the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, and Seoul.

Presentation

Explicita eller icke-kollektiva praktiker bestämmer mycket av vad vi gör. De begränsas av termer som deltagande, grupp, kollektivitet, ensemble, samarbete, samhälle, samverkan, delning, sammanfogning, allmänhet, nätverk. Kollektiva praktiker finns i alla samhällen och de har ett rikt men komplext arv inom konst, politik och vetenskap. Ofta betraktas de som en strikt mänsklig aktivitet, men kollektiva praktiker kan också utföras med eller av icke-mänskliga entiteter, såsom djur, växter eller artificiell intelligens. Hur påverkar det nuvarande ekologiska och tekniska tillståndet hur vi lever, arbetar och tänker kollektivt? Vilka kollektiva praktiker främjar bättre förståelse och förändring av samhällsfrågor?

Kursen syftar till att utveckla en omfattande förståelse av kollektiva praktiker inom konsten och andra områden och traditioner, och föreslår en experimentell metod för ömsesidigt lärande, baserad på utarbetandet av en repertoar av kollektiva praktiker. Gruppen kommer att lära varandra om aktuella forskningar, publikationer och projekt som involverar kollektiva metoder inom konst, vetenskap och samhälle. Ett transdiciplinärt seminarium kommer att samla specialister för att ta itu med aktuella kontroverser och experiment inom olika områden: genom föreläsningar och workshoppar kommer de att undersöka de kollektiva dimensionerna av nyckelbegrepp som bevarande, sanning, komposition, icke-människor, sammanfogning, samhälle, infrastruktur och uppmärksamhet. Repertoaren kommer att omfatta attityder, aktiviteter, verktyg och infrastrukturer som har utvecklats av individer och organisationer för att kritiskt reflektera över ägandet, styrningen och uppdelningen av discipliner och för att foga samman ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Collective Practices Research Course leds av Grégory Castéra, curator och meddirektör för Council (Paris), i samarbete med en grupp som består av konstnärer och konstkollektiv, curatorer, akademiker och utövare från andra fält. Collective Practices Research Course är en Post-Master av Kungl. Konsthögskolan utvecklad i samarbete med Council.

Praktisk information

Collective Practices Research Course (60 hp) fungerar som ett praktikbaserat forskningskollektiv, organiserat kring principer för ömsesidigt lärande. Den består av begreppsbildningen och sammansättningen av en repertoar av kollektiva praktiker som omfattar: kollektiva läsningar, seminarier och workshoppar, grupphandledning, föreläsningar och studiebesök. Studenterna och samarbetsgruppen deltar i styrningen och samordningen av forskningen och bildar grupper för att studera, experimentera med och dokumentera praktiker som de anser är relevanta att inkludera i repertoaren.

Kursen som läses på heltid under ett år är uppdelad i två moduler under ett läsår. Terminen är uppdelad i sex obligatoriska block under höst- och vårterminen. Mellan blocken förväntas studenterna självständigt utveckla sin forskning. De kan använda Konsthögskolans lokaler för sin egen individuella praktik. Vårterminen kommer att inkludera offentliga presentationer av repertoaren.

För att till fullo kunna dra nytta av den kollektiva forskningsatmosfären rekommenderar vi starkt att deltagarna är bosatta i Stockholm. Vi har dock förstålse för att detta inte alltid är möjligt, därför ombeds studenter som inte är bosatta i Stockholm att delta i minst sex block och att lämna in ytterligare arbeten som komplettering. Kursen kommer också att erbjuda studieresor i Sverige och utomlands. Kursdeltagarna förväntas betala för en del av kostnaderna. Studieresorna är inte obligatoriska och de som inte kan delta tilldelas i stället ytterligare arbeten.

Kursen har förmånen att vara belägen i en konsthögskola som kännetecknas av en experimentell konstnärlig forskningsmiljö. I slutet av första terminen är det möjligt för kursdeltagare att ansöka om universitetsfinansiering för att utveckla sina forskningsprojekt och presentera det för en bredare allmänhet under forskarveckan.

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder utbildningar på både grund- och postmasternivå i fri konst och utbildningar på postmasternivå i arkitektur.

Kungl. Konsthögskolan är en offentlig institution och kostnadsfri för antagna som är bosatta i Europa. Antagna som är utomeuropeiskt bosatta kan ansöka om ett stipendium som täcker den årliga studieavgift som krävs för utomeuropeiskt bosatta studenter.

Läs mer: Kursplan

Antagningskrav

Masterexamen eller minst fyra års yrkeserfarenhet inom konst (visuell konst, arkitektur, design, scenkonst, film, curatorstudier, hantverk), eller samhällsvetenskap (antropologi, utbildning, filosofi, lingvistik, juridik, kulturstudier, statsvetenskap, historia), eller inom ett annat relevant område eller motsvarande kunskap (aktivism, jordbruk, teknik, t.ex.).

Kursen är avsedd för dem som ägnar sig åt den kollektiva praktikens sociala, politiska och ekologiska dimensioner. Tolv till tjugo studenter blir antagna. Urvalet baseras på ett CV, ett kort personligt motiverande brev och presentationen av ett verk som är relaterat till kursens tema. I brevet bör tydligt anges varför kursens konceptuella ram är relevant för den sökandes studier. En kort intervju online kommer att ingå i det slutliga urvalet.

Om du inte har en masterexamen kan du åberopa reell kompetens: att du genom annan utbildning och yrkesverksamhet uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan.  Läs vad som ingår i en masterexamen i Högskoleförordningen.

Behörighet reell kompetens för masterexamen

Sista ansökningsdag: tisdag 5 maj 2020.

Eventuella intervjuer kommer att ske under v. 20.

Kursen är kostnadsfri för medborgare inom Sverige och EU/EEA samt för utbytesstudenter och studenter med svenskt uppehållstillstånd. Stipendier finns att söka för utomeuropeiska deltagare.

Kontakt

Grégory Castéra, gregory.castera@kkh.se eller studera@kkh.se.